W początkach 2010 roku Ken Schwaber i Jeff Sutherland umieścili w internecie dokument "Scrum Guide - przewodnik po metodyce Scrum". We wprowadzeniu napisali, że metodyka Scrum stosowana jest w procesie wytwarzania złożonych produktów od wczesnych lat 90-tych XX wieku, a sam przewodnik opisuje, jak wykorzystać tę metodykę w tym procesie. Sam w sobie Scrum nie jest bowiem procesem czy techniką wytwarzania produktów, a jedynie opisem ram metodycznych, w obrębie których możliwe jest stosowanie różnego rodzaju procesów czy technik. Scrum za zadanie stawia sobie wykazywanie nieefektywności stosowanych praktyk wytwórczych, tak aby możliwe było ich usprawnienie.


Scrum, osadzony w teorii empirycznej kontroli procesu, wykorzystuje iteracyjne, przyrostowe podejście w procesie produkcji oprogramowania w celu osiągnięcia lepszej przewidywalności i kontroli ryzyka. W Scrumie występują trzy punkty przeprowadzania kontroli, Sprint Planning, Daily Scrum Meeting oraz Sprint Review. Każda realizacja empirycznej kontroli opiera się na trzech filarach:

przejrzystość
Reguła przejrzystości gwarantuje, że te aspekty procesu, które wpływają na jego wynik są widoczne dla osób zarządzających rezultatami procesu wytwórczego.
kontrola
Wiele aspektów procesu musi podlegać kontroli na tyle często, aby można było wykryć niedopuszczalne odchylenia.
adaptacja
Jeśli na podstawie przeprowadzonej kontroli inspektor stwierdzi, że jeden lub więcej aspektów procesu nie spełnia kryteriów dopuszczalności, musi dostosować proces.

Struktura metodyki Scrum obejmuje zespoły scrumowe i powiązane z nimi role. Są one tak skonstruowane, aby osiągnąć wysoką elastyczność i wydajność, dlatego są samoorganizujące się i interdyscyplinarne. W Scrumie zespół deweloperski powinien składać się z wszystkich specjalistów niezbędnych do stworzenia produktu. W każdym zespole scrumowym występują trzy role:

Scrum Master
Zadaniem Mistrza Scruma jest przestrzeganie przez zespół scrumowy wartości, praktyk i reguł Scruma. Stosuje on przywództwo służebne do zapewnienia zespołowi scrumowemu najlepszych możliwych warunków pracy.
Product Owner
Właściciel produktu jest jedyną osobą odpowiedzialną za zarządzanie rejestrem produktowym i za czuwanie nad wartością pracy wykonywanej przez zespół scrumowy. Właściciel produktu to jedna osoba, nie komitet.
The Team
Zespół scrumowy przetwarza w czasie kolejnych Sprintów rejestr produktowy w kolejne przyrosty potencjalnie zdatnej do wydania funkcjonalności. Członkowie zespołu muszą posiadać wszystkie umiejętności potrzebne do wytworzenia kolejnego przyrostu produktu.

Stosowane w Scrumie ograniczenia czasowe zapewniają regularny rytm pracy. Głównym elementem Scruma jest Sprint, czyli cykl pracy obejmujący iterację, którego czas trwania pozostaje niezmienny w całym procesie wytwarzania produktu. Wśród elementów Scruma, ograniczających iterację czasowo, są spotkania:

Sprint Planning Meeting
Spotkanie planistyczne Sprintu odbywa się zawsze, gdy trzeba zaplanować nową iterację. Podczas spotkania określa się co i w jaki sposób ma być stworzone w ramach danej iteracji.
Daily Scrum Meeting
Każdy zespół spotyka się codziennie na spotkaniu, które ma na celu poprawę komunikacji, identyfikację i usunięcie przeszkód w pracy, a także podniesienie poziomu znajomości stanu prac projektowych.
Sprint Review Meeting
Pod koniec Sprintu organizowane jest spotkanie przeglądu Sprintu, w czasie którego zespół scrumowy i interesariusze podsumowują wykonaną pracę.
Sprint Retrospective Meeting
Zespół przeprowadza retrospektywę Sprintu w celu przejrzenia swojej pracy pod kątem procesu i praktyk Scruma, aby praca w kolejnych Sprintach była bardziej efektywna i przyjemniejsza.

W Scrumie używa się czterech podstawowych narzędzi, które służą do planowania i kontrolowania przebiegu procesu wytwarzania produktu. Do narzędzi używanych w Scrumie zalicza się:

Product Backlog
Wymagania dotyczące produktu wytwarzanego przez zespół zebrane są w rejestrze produktowym, odpowiedzialnym za jego zawartość, dostępność i ustalenie priorytetów jest Właściciel Produktu.
Sprint Backlog
Rejestr zadaniowy zawiera opis prac, które zespół ma wykonać, aby przekształcić elementy rejestru produktowego w pełni funkcjonalny przyrost produktu.
Burndown Charts
Wykresy wypalania iteracji oraz wydania pokazują, ile pracy zostało już wykonanej oraz ile zadań jest jeszcze przed zespołem.
Increment
Przyrost jest sumą wszystkich elementów rejestru produktowego, które zostały już wykonane i są w stanie pozwalającym na ich użycie.