URUGWAJ

Reprezentacja Urugwaju nale¿y do wielkiej trójki po³udniowoamerykañskiego futbolu. Przys³owiow¹ wojn¹ futbolow¹ sta³y siê przede wszystkim pojedynki Urugwaju z Argentyn¹. Szczególnie pierwsza po³owa XX wieku nale¿a³a do pi³karzy tego pañstwa. Osi¹gniêcia reprezentacji tego kraju mówi¹ same za siebie. Obecnie reprezentacja jest trochê s³absza od swoich wielkich rywali, ale nigdy nie nale¿y jej lekcewa¿yæ. Klasyfikowana jest w œcis³ej czo³ówce w rankingach œwiatowych. Tak¿e w rozgrywkach klubowych, przede wszystkim dziêki sto³ecznym klubom CA Peñarol Montevideo oraz Club Nacional dF Montevideo, Urugwaj pozostaje trzeci¹ si³¹ kontynentu. Przez reprezentacjê przewinê³o siê tak¿e wiele znakomitoœci œwiatowego futbolu.

1916Reprezentacja zajmuje pierwsze miejsce podczas Mistrzostw Ameryki rozgrywanych w Argentynie.
1917Reprezentacja zajmuje pierwsze miejsce podczas Mistrzostw Ameryki rozgrywanych w Urugwaju.
1919Reprezentacja zajmuje drugie miejsce podczas Mistrzostw Ameryki rozgrywanych w Brazylii.
1920Reprezentacja zajmuje pierwsze miejsce podczas Mistrzostw Ameryki rozgrywanych w Chile.
1921Reprezentacja zajmuje trzecie miejsce podczas Mistrzostw Ameryki rozgrywanych w Argentynie.
1922Reprezentacja zajmuje trzecie miejsce podczas Mistrzostw Ameryki rozgrywanych w Brazylii.
1923Reprezentacja zajmuje pierwsze miejsce podczas Mistrzostw Ameryki rozgrywanych w Urugwaju.
1924Reprezentacja zajmuje pierwsze miejsce podczas Mistrzostw Ameryki rozgrywanych w Urugwaju oraz podczas Igrzysk Olimpijskich rozgrywanych w Pary¿u.
1926Reprezentacja zajmuje pierwsze miejsce podczas Mistrzostw Ameryki rozgrywanych w Chile.
1927Reprezentacja zajmuje drugie miejsce podczas Mistrzostw Ameryki rozgrywanych w Peru.
1928Reprezentacja zajmuje pierwsze miejsce podczas Igrzysk Olimpijskich rozgrywanych w Amsterdamie.
1929Reprezentacja zajmuje trzecie miejsce podczas Mistrzostw Ameryki rozgrywanych w Argentynie.
1930Reprezentacja zajmuje pierwsze miejsce podczas Mistrzostw Œwiata rozgrywanych w Urugwaju.
1935Reprezentacja zajmuje pierwsze miejsce podczas Mistrzostw Ameryki rozgrywanych w Peru.
1937Reprezentacja uczestniczy w Mistrzostwach Ameryki rozgrywanych w Argentynie.
1939Reprezentacja zajmuje drugie miejsce podczas Mistrzostw Ameryki rozgrywanych w Peru.
1941Reprezentacja zajmuje drugie miejsce podczas Mistrzostw Ameryki rozgrywanych w Chile.
1942Reprezentacja zajmuje pierwsze miejsce podczas Mistrzostw Ameryki rozgrywanych w Urugwaju.
1945Reprezentacja uczestniczy w Mistrzostwach Ameryki rozgrywanych w Chile.
1946Reprezentacja uczestniczy w Mistrzostwach Ameryki rozgrywanych w Argentynie.
1947Reprezentacja zajmuje trzecie miejsce podczas Mistrzostw Ameryki rozgrywanych w Ekwadorze.
1949Reprezentacja uczestniczy w Mistrzostwach Ameryki rozgrywanych w Brazylii.
1950Reprezentacja zajmuje pierwsze miejsce podczas Mistrzostw Œwiata rozgrywanych w Brazylii.
1953Reprezentacja zajmuje trzecie miejsce podczas Mistrzostw Ameryki rozgrywanych w Peru.
1954Reprezentacja uczestniczy w Mistrzostwach Œwiata rozgrywanych w Szwajcarii.
1955Reprezentacja uczestniczy w Mistrzostwach Ameryki rozgrywanych w Chile.
1956Reprezentacja zajmuje pierwsze miejsce podczas Mistrzostw Ameryki rozgrywanych w Urugwaju.
1957Reprezentacja zajmuje trzecie miejsce podczas Mistrzostw Ameryki rozgrywanych w Peru.
1959Reprezentacja zajmuje pierwsze miejsce podczas Mistrzostw Ameryki rozgrywanych w Ekwadorze. Uczestniczy tak¿e w Mistrzostwach Ameryki rozgrywanych w Argentynie.
1960CA Peñarol Montevideo zdobywa Copa Libertadores.
1961CA Peñarol Montevideo zdobywa Copa Libertadores i Puchar Œwiata.
1962Reprezentacja uczestniczy w Mistrzostwach Œwiata rozgrywanych w Chile.
1966Reprezentacja uczestniczy w Mistrzostwach Œwiata rozgrywanych w Anglii. CA Peñarol Montevideo zdobywa Copa Libertadores i Puchar Œwiata.
1967Reprezentacja zajmuje pierwsze miejsce podczas Mistrzostw Ameryki rozgrywanych w Urugwaju.
1970Reprezentacja uczestniczy w Mistrzostwach Œwiata rozgrywanych w Meksyku.
1971Club Nacional dF Montevideo zdobywa Copa Libertadores oraz Puchary Œwiata i Ameryki.
1974Reprezentacja uczestniczy w Mistrzostwach Œwiata rozgrywanych w Republice Federalnej Niemiec.
1975Reprezentacja zajmuje trzecie miejsce podczas Mistrzostw Ameryki.
1980Club Nacional dF Montevideo zdobywa Copa Libertadores i Puchar Œwiata.
1982CA Peñarol Montevideo zdobywa Copa Libertadores i Puchar Œwiata.
1983Reprezentacja zajmuje pierwsze miejsce podczas Mistrzostw Ameryki oraz podczas Igrzysk Panamerykañskich rozgrywanych w Wenezueli.
1984Enzo Françescoli zostaje wybrany najlepszym pi³karzem Ameryki Po³udniowej.
1986Reprezentacja uczestniczy w Mistrzostwach Œwiata rozgrywanych w Meksyku. Antonio Alzamendi zostaje wybrany najlepszym pi³karzem Ameryki Po³udniowej.
1987Reprezentacja zajmuje pierwsze miejsce podczas Mistrzostw Ameryki rozgrywanych w Argentynie. CA Peñarol Montevideo zdobywa Copa Libertadores.
1988Club Nacional dF Montevideo zdobywa Copa Libertadores i Recopa oraz Puchary Œwiata i Ameryki. Rubén Paz zostaje wybrany najlepszym pi³karzem Ameryki Po³udniowej.
1989Reprezentacja zajmuje drugie miejsce podczas Mistrzostw Ameryki rozgrywanych w Brazylii.
1990Reprezentacja uczestniczy w Mistrzostwach Œwiata rozgrywanych we W³oszech.
1991Reprezentacja uczestniczy w Mistrzostwach Ameryki rozgrywanych w Chile.
1993Reprezentacja uczestniczy w Mistrzostwach Ameryki rozgrywanych w Ekwadorze.
1995Reprezentacja zajmuje pierwsze miejsce podczas Mistrzostw Ameryki rozgrywanych w Urugwaju. Enzo Françescoli zostaje wybrany najlepszym pi³karzem Ameryki Po³udniowej.
1997Reprezentacja uczestniczy w Mistrzostwach Ameryki rozgrywanych w Boliwii.
1999Reprezentacja zajmuje drugie miejsce podczas Mistrzostw Ameryki rozgrywanych w Paragwaju.
2001Reprezentacja uczestniczy w Mistrzostwach Ameryki rozgrywanych w Kolumbii.
2002Reprezentacja uczestniczy w Mistrzostwach Œwiata rozgrywanych na boiskach Japonii i Korei.
2004Reprezentacja zajmuje trzecie miejsce podczas Mistrzostw Ameryki rozgrywanych w Peru.
2007Reprezentacja uczestniczy w Mistrzostwach Ameryki rozgrywanych w Wenezueli
2010Reprezentacja uczestniczy w Mistrzostwach Œwiata rozgrywanych w Republice Po³udniowej Afryki.
2011Reprezentacja zajmuje pierwsze miejsce podczas Mistrzostw Ameryki rozgrywanych w Argentynie.
2012Reprezentacja uczestniczy w Igrzyskach Olimpijskich rozgrywanych w Londynie.
2014Reprezentacja uczestniczy w Mistrzostwach Œwiata rozgrywanych w Brazylii.
2015Reprezentacja zajmuje pierwsze miejsce podczas Igrzysk Panamerykañskich rozgrywanych w Kanadzie. Uczestniczy równie¿ w Mistrzostwach Ameryki rozgrywanych w Chile. Carlos Andrés Sánchez zostaje wybrany najlepszym pi³karzem Ameryki Po³udniowej.
2016Reprezentacja uczestniczy w Mistrzostwach Ameryki rozgrywanych w Stanach Zjednoczonych.1916Mistrzostwa
Ameryki
Miguel Benincasa
José Bracchi
Francisco Castellino
Juan Delgado
Alfredo Foglino
Isabelino Gradín
Rodolfo Marán
Jorge Pachedo
José Piendibene
Angel Romano
Cayetano Saporiti (b)
Pascual Somma
José Tognola
José Vanzzino
Manuel Varela
Alfredo Zibecchi
Powrót
1917Mistrzostwa
Ameryki
Alfredo Foglino
Jorge Pachedo
José Pérez
Gregorio Rodríguez
Angel Romano
Cayetano Saporiti (b)
Carlos Scarone
Héctor Scarone
Pascual Somma
Antonio Urdinarán
José Vanzzino
Manuel Varela
Powrót
1920Mistrzostwa
Ameryki
Antonio Cámpolo
Alfredo Foglino
Juan Legnazzi (b)
José Pérez
José Piendibene
Andrés Ravera
Angel Romano
Pascual Ruotta
Pascual Somma
Antonio Urdinarán
Alfredo Zibecchi
Powrót
1923Mistrzostwa
Ameryki
José Andrade
Pedro Casella (b)
José Cea
Alfredo Ghierra
José Nasazzi
Ladislao Pérez
Pedro Petrone
Héctor Scarone
Pascual Somma
Fermin Uriarte
José Vidal
Powrót
1924Mistrzostwa
Ameryki
Juan Alzugaray
Pedro Arispe
Atilio Barlocco
Ramón Bucetta
José Cea
Alfredo Ghierra
Andrés Mazali (b)
José Nasazzi
Pedro Petrone
Angel Romano
Héctor Scarone
Santos Urdinarán
Alfredo Zibecchi
Pedro Zingone
Igrzyska
Olimpijskie
José Andrade
Pedro Arispe
José Cea
Alfredo Ghierra
Andrés Mazali (b)
José Nasazzi
José Naya
Pedro Petrone
Angel Romano
Héctor Scarone
Humberto Tomassina
Santos Urdinarán
José Vidal
Alfredo Zibecchi
Powrót
1926Mistrzostwa
Ameryki
José Andrade
Fausto Batignani (b)
René Borjas
Héctor Castro
Lorenzo Fernández
Alfredo Ghierra
José Nasazzi
Emilio Recoba
Angel Romano
Zoilo Saldombine
Héctor Scarone
Santos Urdinarán
José Vanzzino
Powrót
1928Igrzyska
Olimpijskie
José Andrade
Pedro Arispe
Juan Arremón
René Borjas
Antonio Campolo
Adhemar Canavessi
Héctor Castro
José Cea
Lorenzo Fernández
Roberto Figueroa
Alvaro Gestido
Andrés Mazali (b)
José Nasazzi
Pedro Petrone
Juan Píriz
Héctor Scarone
Santos Urdinarán
Powrót
1930Mistrzostwa
Œwiata
José Andrade
Juan Anselmo
Enrique Ballestrero (b)
Héctor Castro
José Cea
Pablo Dorado
Lorenzo Fernández
Alvaro Gestido
Victoriano Iriarte
Ernesto Mascheroni
José Nasazzi
Pedro Petrone
Héctor Scarone
Domingo Tejera
Santos Urdinarán
Powrót
1935Mistrzostwa
Ameryki
Enrique Ballestrero (b)
Braulio Castro
Héctor Castro
Aníbal Ciocca
Luis Denis
Enrique Fernández
Lorenzo Fernández
Héctor Macchiavello (b)
Agenor Muñiz
José Nasazzi
Miguel Olivera
Marcelino Pérez
Juan Píriz
Alberto Taboada
Erebo Zunino
Powrót
1942Mistrzostwa
Ameryki
Joaquín Bermúdez
Enrique Castro
Luis Castro
Oscar Chirimni
Aníbal Ciocca
José Correa
Eugenio Galvalisi
Schubert Gambetta
Sixto González
Agenor Muñiz
Aníbal Paz (b)
Roberto Porta
Raúl Rodríguez
Héctor Romero
Obdulio Varela
Severino Varela
Bibiano Zapirain
Powrót
1950Mistrzostwa
Œwiata
Victor Andrade
Schubert Gambetta
Alcide Ghiggia
Juan González
Matias González
Rogue Máspoli (b)
Oscar Miguez
Rubén Moran
Aníbal Paz (b)
Julio Pérez
Juan Schiaffino
Eusebio Tejera
Obdulio Varela
Ernesto Vidal
Powrót
1956Mistrzostwa
Ameryki
Javier Ambrois
Alfonso Auscarriaga
Carlos Borges
Ladislao Brazionis
Carlos Carranza
Héctor Demarco
Guillermo Escalada
Roberto Leopardi
Julio Maceiras (b)
Washington Manghini
William Martínez
Oscar Miguez
Luis Miramontes
Luis Pírez
Víctor Rodríguez
Walter Roque
Powrót
1959Mistrzostwa
Ameryki
Eladio Benítez
Mario Bergara
Walter Davoine
Vladas Douksas
Guillermo Escalada
Víctor Guaglianone
Mario Méndez
Juan Mesías
Domingo Pérez
William Píriz
José Sasía
Alcides Silveira
Roberto Sosa (b)
Horacio Troche
Powrót
1967Mistrzostwa
Ameryki
Jorge Acuña
Elgar Baeza
Miguel Bazzano (b)
Omar Caetano
Héctor Cingunegui
Pablo Forlán
Carlos Martínez
Ladislao Mazurkiewicz (b)
Julio Montero
Juan Mujica
Jorge Oyarbide
Juan Paz
Domingo Pérez
Pedro Rocha
Héctor Salvá
Ruben Techera
José Urruzmendi
Luis Varela
Luis Vera
Powrót
1983Mistrzostwa
Ameryki
Eduardo Acevedo
Luis Acosta
Nelson Agresta
Carlos Aguilera
Jorge Barrios
Miguel Bossio
Wilmar Cabrera
Víctor Diogo
Enzo Françescoli
Walter González
Nelson Gutiérrez
Venancio Ramos
Rodolfo Rodríguez (b)
Mario Saralegui
Powrót
1987Mistrzostwa
Ameryki
Antonio Alzamendi
Pablo Bengoechea
Eduardo Da Silva
Alfonso Domínguez
Enzo Françescoli
Nelson Gutiérrez
Gustavo Matosas
José Peña
José Perdomo
Eduardo Pereira (b)
José Saldaña
Ruben Sosa
Obdulio Trasante
Powrót
1995Mistrzostwa
Ameryki
Nelson Abeijón
Edgardo Abinolfi
Oscar Aguirregaray
Fernando Alvez (b)
Pablo Bengoechea
Ruben Da Silva
Diego Dorta
Daniel Fonseca
Enzo Françescoli
Alvaro Gutiérrez
José Herrera
Luis López
Sergio Martínez
Gustavo Méndez
Eber Moas
Marcelo Otero
Gustavo Poyet
Marcelo Salaregui
Tabaré Silva
Ruben Sosa
Powrót
2011Mistrzostwa
Ameryki
Sebastián Abreu
José M. Cáceres
Edinson Cavani
Sebastián Coates
Sebastián Eguren
Diego Forlán
Walter Gargano
Diego Godín
Alvaro González
Abel Hernández
Nicolás Lodeiro
Diego Lugano
Fernando Muslera (b)
Alvaro Pereira
Maximiliano Pereira
Diego Pérez
Egidio Arévalo Ríos
Cristian Rodríguez
Andrés Scotti
Luis Suárez
Mauricio Victorino
Powrót