Filozofia polityczna jako dziedzina filozofii wykształciła się wraz z pierwszymi dziełami starożytnych filozofów, zajmującymi się państwem i ustrojem politycznym. Filozofia polityczna jest dziedziną wiążącą się z historią dokrtyn politycznych. Z jej teorii wyrastają wizje idealnych koncepcji ustrojowych, za pomocą których filozofia chce rozwiązać partykularne problemy społeczności. Najogólniej zajmuje się podstawowymi dla polityki pojęciami, takimi jak wolność, władza, prawo, własność, sprawiedliwość i suwerenność. Aby choć pobieżnie zapoznać się z jej rozwojem i wkładem do współczesnego życia politycznego, warto zapoznać się z dziełami tych, którzy kształtowali w minionych wiekach poglądy i wiedzę kolejnych pokoleń władców, polityków i naukowców.

>>> Platon "Państwo"

>>> Arystoteles "Polityka"

>>> Św. Augustyn "O państwie Bożym"

>>> Św. Tomasz z Akwinu "O władzy"

>>> Thomas More "Utopia"

>>> Niccolò Machiavelli "Książę"

>>> Jean Bodin "Sześć ksiąg o Rzeczypospolitej"

>>> René Descartes "Rozprawa o metodzie"

>>> Thomas Hobbes "Lewiatan"

>>> John Locke "Dwa traktaty o rządzie"

>>> Charles Louis de Montesquieu "O duchu praw"

>>> Jean-Jacques Rousseau "O umowie społecznej"

>>> Adam Smith "Badania nad naturą i przyczynami bogactwa narodów"

>>> Edmund Burke "Rozważania o rewolucji we Francji"

>>> Johan Gottfried von Herder "Myśli o filozofii dziejów"

Immanuel Kant "Rozprawy z filozofii historii"

Georg Wilhelm Friedrich Hegel "Zasada filozofii prawa"

Carl von Clausewitz "O wojnie"

Alexis de Tocqueville "O demokracji w Ameryce"

Karol Marks, Fryderyk Engels "Manifest komunistyczny"

John Stuart Mill "O wolności"

Karol Marks "Kapitał"

Michaił Bakunin "Państwowość a anarchia"

Herbert Spencer "Zasady socjologii"

Friedrich Nietzsche "Tako rzecze Zaratustra"

Oswald Spengler "Zmierzch Zachodu"

Max Weber "Gospodarka i społeczeństwo"

Carl Schmitt "Teologia polityczna"

Jose Ortega y Gasset "Bunt mas"

John Maynard Keynes "Ogólna teoria zatrudnienia, procentu i pieniądza"

Friedrich August von Hayek "Droga do zniewolenia"

Hannah Arendt "Korzenie totalitaryzmu"

Milton Friedman "Kapitalizm i wolność"

John Rawls "Teoria sprawiedliwości"

Robert Nozick "Anarchia, państwo, utopia"

Michel Foucault "Nadzorować i karać"

Alasdair MacIntyre "Dziedzictwo cnoty"

Francis Fukuyama "Koniec historii"