JEAN BODIN
Jean Bodin był francuskim humanistą, prawnikiem i teoretykim państwa, twórcą ideologii francuskiego absolutyzmu. Początkowo zajmował się prawem od strony praktycznej, aby pod koniec życia zająć się pisaniem. Wierzył w astrologię i wpływ gwiazd na życie, naukę i prawo. Z powodu swojego podejścia do wiary katolickiej ledwie uszedł z życiem podczas nocy św. Bartłomieja.
Jean Bodin w swoich pracach odrzucił średniowieczny model monarchii, oparty na stosunkach lennych. Postulował stworzenie państwa scentralizowanego, w całości będącego pod panowaniem monarchy. Wprowadził do teorii państwa pojęcie władzy publicznej. Bardzo silnie podkreślał istotę własności prywatnej i potrzebę wolności handlu krajowego i międzynarodowego oraz konieczność tolerancji religijnej.
Stworzona przez Jeana Bodina doktryna suwerenności opierała się na pewnych przesłankach renesansowych. Szczególną uwagę poświęcił on równości obywateli wobec władzy, postulując także dopuszczenie do władzy mieszczaństwa. W dziedzinie religii wykazywał dużą tolerancję. Nie było istotne jaką religię wyznawał obywatel, liczyła się jedynie religijność. Ateizm szkodził bowiem suwerenności władzy państwowej. Postulował także podporządkowanie Kościoła państwu i pozostawienie autonomii w sferze wiary i dogmatów.


SZEŚĆ KSIĄG O RZECZYPOSPOLITEJ
Jest to wydane w 1576 roku dzieło Jeana Bodina, będące jego główną pracą, w której wykłada swoją ideologię absolutyzmu. Autor przedstawia w niej najważniejsze elementy teorii, według której monarchia jest najlepszą rzeczpospolitą. W swoich wywodach skłania się w kierunku skupienia władzy w rękach jednej osoby. Cały system rzeczypospolitej opiera na władzy, władza spaja bowiem wszystko, co Jean Bodin rozumie pod pojęciem państwa.
Kluczowym elementem teorii państwa Jeana Bodina jest suwerenność. Dla autora suwerenność to absolutna i trwała władza państwa, absolutna bo nieograniczona przez nikogo z zewnątrz, trwała bo niekończąca się w czasie. Gdyby suwerenność podlegała ograniczeniu, nie mielibyśmy do czynienia z państwem, tylko z urzędem. Istotą suwerenności bowiem jest moc tworzenia i znoszenia prawa państwowego.
Najwyższym przejawem suwerenności, rozkazem suwerena, jest prawo. Powinno być ono słuszne i sprawiedliwe. Nie ma takiej dziedziny, która nie mogłaby być regulowana rozkazem suwerena. Według Bodina pojęcie "rozkaz" ma podkreślać bezwzględną potrzebę przestrzegania prawa. Prawo państwowe musi być zgodne z normami prawa boskiego i naturalnego, ale także z prawami fundamentalnymi, cechą prawa państwowego ma być sprawiedliwość.


Moje przemyślenia